banner_surverying

การก่อสร้าง

รวบรวมข้อมูลโครงสร้างของไซต์งานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการสร้างแผนที่ สร้างแบบจำลอง และแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

DJI Drones ช่วยให้โครงการก่อสร้างง่ายขึ้นได้อย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีจากโดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และปรับปรุงการประมวลผลข้อมูล

ลดต้นทุน

ลดต้นทุน

ประหยัดค่าอุปกรณ์และค่าแรงด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยโดรนและซอฟต์แวร์โซลูชั่น

ได้มาตรฐาน

ผลงานที่ได้มาตรฐาน

ใช้งานโดรนและซอฟต์แวร์โซลูชั่น ในการรับข้อมูลทางอากาศที่แม่นยำ เพื่อสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น โมเดล DSM, DOM และ 3D

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

สำรวจ

สำรวจที่ดิน

ใช้งานโซลูชั่นของโดรนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ และติดแท็กตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ซอฟต์แวร์ Photogrammetry ช่วยประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน

วางผังเมือง

การวางผังเมือง

ใช้ข้อมูลจากโดรนเพื่อสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D ที่แม่นยำ ผสานกับระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ ช่วยให้ทีมเห็นภาพผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น

สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการก่อสร้าง (AEC)

ใช้โดรนบินสำรวจไซต์งานเพื่อสร้างข้อมูลที่แม่นยำ โดยแจ้งข้อมูลให้กับโครงการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบจนถึงการส่งมอบ

ทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติ

โดรนสามารถบินสำรวจทรัพยากรขนาดใหญ่ได้อย่างละเอียด โดยส่งเป็นข้อมูลแผนที่ แบบจำลองที่แม่นยำ และข้อมูลการตรวจวัดระยะไกล

backtotop DJI Phantom Thailand